Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Complementaire behandelwijzen

Complementaire behandelwijzen

Ziekten, met andere ogen bekeken, DJK & KHComplementaire behandelwijzen worden mondiaal steeds meer gezien als een belangrijke aanvulling voor de reguliere geneeskunde. Er zijn bijzonder veel uiteenlopende richtingen binnen de complementaire behandelvormen. Handoplegging, gebedsgenezing, acupunctuur, kleurentherapie, Bachbloesemtherapie, en vele, vele andere. Sommigen spreken over alternatieve geneeskunde, anderen van integrale geneeskunde, holistische geneeskunde of additieve geneeskunde. Wat is nu eigenlijk wat, en hoe zinvol is het, zijn belangrijke vragen voor de consument.

Termen

IOCOB heeft voor al deze verschillende stromingen gekozen voor de neutrale term ‘complementaire behandelwijzen’.
IOCOB meent dat termen als alternatieve geneeskunde, integrale geneeskunde, holistische geneeskunde alle verouderd, eenzijdig of te pretentieus zijn. Er zijn dus vele honderden verschillende vormen van complementaire behandelwijzen in Nederland. PatiĆ«nten die zoeken naar methoden die hen kunnen helpen zien dan uiteraard door de bomen het bos niet meer. En daarbij komt nog dat de medische informatie op het internet niet altijd te vertrouwen is; soms is er zelfs sprake van grove misleiding. Op de pagina over kanker wordt een duidelijk voorbeeld gegeven van misleiding. Een goede andere term is geintegreerde geneeskunde, naar het voorbeeld van de Amerikanen die van integrated medicine spreken. Onder “Integrated medicine” verstaan we dus een klant-gerichte mix van reguliere en complementaire behandelvormen.

IOCOB helpt

IOCOB helpt bij het krijgen van duidelijkhied en helderheid. Via onze site kan u inzicht krijgen in de voor- en de nadelen, alsmede de zinvolheid van vele, uiteenlopende vormen van therapie. Met uw donatie brengt u de complementaire behandelwijzen verder.

Stichting IOCOB, Giro 1780 te Bosch en Duin (3735 MV)

Fiscale kwakzalverij door de Vereniging tegen de Kwakzalverij

Samenvatting van het BTW-plan der VtdK 

Op 21 februari 2012 heeft de Vereniging tegen de Kwakzalverij – zie www. antikwak.nl – een voorstel gelanceerd onder de titel ‘Hoe vrijstelling van BTW te regelen voor alternatieve geneeswijzen’, met als slotzin: “Het voorstel maakt ook een einde aan het fiscaal bevoordelen van nutteloze behandelingen en komt de staatskas ten goede”.

Het BTW-plan beoogt dus om de beoefening van CAM zo veel mogelijk te elimineren door het fiscale wapen in te zetten. Het voorstel is zodanig ingericht dat aan alle CAM-behandelaars, die volgens de huidige wettelijke regeling in aanmerking (kunnen) komen voor de BTW-vrijstelling, deze vrijstelling voortaan wordt onthouden.

In concreto houdt dit in dat alle CAM-artsen en alle zich kwalificerende BIG-geregistreerde alternatieve therapeuten voortaan BTW-plichtig worden. Dat geldt eveneens voor de groep van niet-BIG-geregistreerde alternatieve therapeuten die zich volgens de huidige wettelijke regeling zou kunnen kwalificeren voor opname in het VWS-kwaliteitsregister. Ook dat register wordt dus in het VtdK-voorstel ten grave gedragen.

Lees meer...

Debat Minister Schippers en IOCOB: briefwisseling en open antwoord IOCOB over CAM

Op 18 oktober 2011 heeft mr N.H. de Vries een Open Brief Aan De Minister Van VWS gericht over de plaatsbepaling van CAM tegenover de reguliere geneeswijzen. De Minister van VWS heeft mr De Vries geantwoord bij brief dd 23 december 2011, waarvan de tekst hierna integraal is opgenomen. Tenslotte heeft mr De Vries op deze brief gereageerd met een Open Antwoord Aan De Minister Van VWS dd 5 januari 2012 waarvan de inhoud hier eveneens is weergegeven.

Lees meer...

Open brief aan minister van VWS

Mr N.H. de Vries                                                                          Rotterdam, 18 oktober 2011


Aan Hare Excellentie, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Mevrouw Drs E.J. Schippers
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Betreft: wat is waarheid in de geneeskunde ?

Thema: “Voor de werkzaamheid en effectiviteit van CAM bestaat geen of onvoldoende wetenschappelijk bewijs en CAM is dus niet “evidence-based” (E.J. Schippers, Minister van VWS, antwoord op vraag 3 van het Kamerlid Voortman (GL) dd 5 oktober 2011).

Prolegomenon: “Tweëerlei weegschaal is de Here een gruwel” (Spreuken van Salomo, Hoofdstuk 11, vers 1)  

Mevrouw de Minister,

Door middel van deze OPEN BRIEF – waarvan ik de inhoud tevens in het belang acht voor alle patiënten in Nederland – bericht ik u dat ik reeds lange tijd de openbare discussie volg over de bewijsvoering wat betreft de effectiviteit van reguliere geneeskunde tegenover die van de zogeheten complementaire (hierna: CAM). Ik ben daarin niet alleen geinteresseerd geraakt omdat ik mij jarenlang professioneel heb bezig gehouden met allerlei modaliteiten van bewijsvoering ten dienste van waarheidsvinding in mijn vroegere hoedanigheid als rechter in een tweetal gerechtshoven. Maar tevens omdat ik thans ook zelf patiënt ben die is aangewezen op ingrijpende medische zorg, houdt mij het vraagstuk inzake de vorenaangeduide bewijsvoering sterk bezig.

Lees meer...

Antikwakkers kroelen met de minister van VWS

Een “plezierig” onderhoud ?

De antikwakkers vonden het “plezierig” om op 29 augustus 2011 met de nieuwe bewindsvrouwe van VWS Edith Schippers te spreken over “de problemen van de hedendaagse kwakzalverij”. Aldus de ronkende tekst van het "waarheidsgetrouwe maar niet door VWS geautoriseerde verslag" van een recent bezoek door het bestuur van de VtdK aan deze minister; zie het artikel op de website van de VdTK. Veel oude stokpaarden zijn tijdens dit blijkbaar zo genoegelijke onderonsje door de antikwakkers van stal gehaald. Het lijkt er zelfs op dat de minister van VWS haar bezoekers in alle opzichten op hun wenken heeft bediend. Maar dat is uiteraard, zoals hierna nog zal blijken, te mooi om waar te zijn. En omdat de Vtdk een miserabele reputatie heeft als het gaat om waarheidsgetrouwe berichtgeving over CAM-behandelvormen bekijkt IOCOB de weergave van dat bezoek maar eens wat nader.

Lees meer...

Doorbraak in geneeskunde land: IOCOB werkt samen met oud-rechter

De recente gebeurtenissen in de politiek op het gebied van de gezondheidszorg zijn verontrustend. Hoogste tijd voor een nieuwe samenwerking om het tij te keren! Waarom?

Recentelijk is gebleken dat de huidige minister van VWS, mevrouw Drs E.J. Schippers, openbare en instemmende contacten onderhoudt met de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Zo krijgt deze minister louter eenzijdige informatie aangereikt en laat zij tot dusverre na om op eigen initiatief toonaangevende complementaire behandelaars eveneens uit te nodigen voor een gesprek op haar Ministerie.

Omdat door deze aanpak van de minister de situatie rondom het thema ‘reguliere en complementaire geneeskunde’ steeds verder gepolitiseerd dreigt te raken, bestaat er sinds vandaag een samenwerkingsverband tussen IOCOB en oud-rechter Mr N.H. de Vries, die reeds geruime tijd geen onbekende is in kringen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

IOCOB is dan ook zeer verheugd over deze samenwerking en wil zo samen met Mr Nico de Vries in het bijzonder de minister van VWS, andere politici en voorts alle overige geinteresseerden op de hoogte houden van alle actuele ontwikkelingen op het terrein van de complementaire geneeskunde. Zo heeft Mr de Vries reeds op 18 oktober 2011 een uitvoerige open brief gericht aan de minister van VWS waarin hij een grondige analyse verstrekt over de huidige controversiele gedachtenwisseling rondom het thema regulier-CAM en de minister tevens oproept haar eenzijdige positie daarbij te heroverwegen. Deze open brief is inmiddels integraal op de website van IOCOB gepubliceerd.

Voorwaar een doorbraak binnen de complementaire geneeskunde! 

Lees meer...

Geen BTW op artsenwerk: steunt petitie NU

Volgende week dinsdag zullen artsen om 13.30 uur de petitie tegen de BTW-heffing van 21% op complementair werkende artsen aanbieden aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer.

IOCOB roept bij deze alle patiënten, kennissen, familie & vrienden op om te tekenen tegen deze bizarre regeling (er zijn reeds ruim 15.000 handtekeningen). Nergens in de wereld komt dit voor!

De petitie wordt op 6 november a.s. aangeboden. De link:https://petities.nl/petitie/btw-nee-stop-btw-heffing-cam-artsen.

NB; de handel in drugs wordt binnen Europa niet belast met BTW en accijns. It’s a mad world……

Lees meer...

ZonMw wil meer onderzoek naar complementaire behandelwijzen

Steeds meer mensen maken gebruik van complementaire behandelwijzen. In sommige patientengroepen soms wel 60%. ZonMw, het nationale fonds voor medisch wetenschappelijk onderzoek, wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar complementaire behandelwijzen.

Lees meer...

Wisselwerking tussen complementaire en reguliere therapieen

Patienten met een chronische aandoening die niet voldoende verlichting ervaren van de therapieen die de Westerse geneeskunde te bieden heeft, gaan vaak surfen en shoppen op het internet. De aloude en veel gehoorde slogan "Baat het niet, dan schaadt het niet" is het motto om dan van alles uit te proberen. Maar al te vaak wordt er niet stil gestaan bij het feit dat bepaalde complementaire of alternatieve therapieen wel degelijk kunnen schaden bij overdosering of door interacties met reguliere medicijnen.

Lees meer...

CAM-therapieen weer vergoed in Zwitserland

Vanaf januari 2012 wordt een aantal CAM-therapieen zoals acupunctuur, neuraaltherapie, fytotherapie en homeopathie weer vanuit het basispakket in Zwitserland vergoed.

Lees meer...

Complementaire geneeskunde aan Universiteit

consortium.jpgNederland een ontwikkelingsland?? Kom nou… Echter: terwijl in Nederland academische centra besluiten om geen complementaire behandelwijzen te dulden binnen haar muren, is er in de USA een consortium opgericht van universitaire medische centra, waar inmiddels reeds meer dan 20% van alle medische faculteiten zich bij aangesloten hebben. In het totaal 30 universiteiten. Dit consortium draagt  de veelzeggende naam: Consortium of Academic Health Centres for Integrative Medicine (CAHCIM). We hopen dat deze beweging niet aan Nederland voorbijgaat…

Lees meer...