Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Politiek

In deze rubriek kunt u artikelen lezen die gericht zijn aan de tweede kamer, en die over de Nederlandse politiek gaan met als onderwerp, complementaire en alternatieve behandelwijzen

Integratieve Pijnbehandeling: topic van wereldniveau

Terwijl in Nederland we in het moeras van de Vereniging tegen de Kwakzalverij verzakken met onze inzichten rond Integratieve geneeskunde, brengt een wereldorganisatie met autoriteit, de IASP een special uit met als titel: Integrative Pain Medicine, A holistic model of Care. Dit viel op 12 juli bij ons op de deurmat, en is dus heet […]

Lees meer...

Eensgezind onder de ideologische paraplu: de minister van VWS Schippers en de anti-kwakkers

Renckens als ideoloog

Cees Renckens, de bekendste representant van de anti-kwakkers, vecht tegen alle vormen van niet-reguliere geneeskunde (“CAM”) (1). Daarbij baseert hij zich niet op wetenschappelijke feiten doch uitsluitend op aan zijn eigen vooroordelen en verenigingsideologie ontleende meningen. Bovendien ontpopt Renckens zich in zijn publicaties over dit onderwerp als een zodanig rabiate straatvechter dat hij een geheel verloederde sfeer rondom dit thema heeft gekweekt waarin elke zinnige discussie over de werkelijke stand van zaken bij voorbaat onmogelijk is gemaakt. Zijn artikelen en die van zijn medestanders wemelen veelal van grove beledigingen jegens vooral CAM-artsen, insinuaties, aantijgingen en meer van dat fraais. In de gelederen van Vereniging tegen de Kwakzalverij wordt  deze ernstige morele ontaarding helaas als de gewoonste zaak van de wereld wordt beschouwd. Maar hier geldt: als  de beschaving wankelt, wankelt de wereld.

Lees meer...

IOCOB aan Rutte en Samsom

Inleiding

Tijdens de kabinetsformatie heeft IOCOB zich door middel van onderstaande brief dd 1 oktober 2012 gericht tot de heren Rutte en Samsom. Zoals bekend, is als gevolg van het Lente-accoord de BTW-vrijstelling voor complementaire artsen en dito zich kwalificerende complementaire BIG-geregistreerde paramedici met ingang van 2013 vervallen. In de brief van IOCOB wordt vooral Mark Rutte aangesproken om deze discriminatoire wetgeving alsnog ongedaan te maken omdat de VVD-minister van VWS Edith Schippers deze onrechtvaardige stokpaardjesmaatregel heeft ingebracht. Omdat de PvdA aan IOCOB reeds had doen weten deze BTW-vrijstelling alsnog intact te willen laten, bevat de brief van IOCOB dus ook een duidelijke aansporing aan Diederik Samsom om hierbij tegenover Mark Rutte voet bij stuk te houden.

Lees meer...

Welke politieke partij voelt zich verantwoordelijk jegens complementaire geneeskunde?

Een overzicht ten dienste van 12 september

IOCOB heeft op 21 augustus 2012 op haar website een artikel gepubliceerd onder de veelzeggende titel STEMMEN? Stemt massaal tegen BTW op complementaire geneeskunde. Daarin is het volgende slotappel aan de politiek gericht: Houdt de eer alsnog aan uzelf en annuleert op eigen kracht – zonder dat de Europese belastingrechter dit hoeft te doen – deze rammelende BTW-heffing op CAM in het belang van de Nederlandse volksgezondheid. Er zijn daarvoor legio andere en betere maatregelen voorhanden. U biedt alsdan weer uitzicht aan honderdduizenden CAM-patienten die thans door u in de kou zijn gezet.

Lees meer...

STEMMEN ? Stemt massaal tegen BTW op complementaire geneeskunde

Waarom gaat het?

Op 12 september 2012 gaat Nederland naar de stembus. In deze tijden van crisis tekenen zich oplopende tegenstellingen af wat betreft de belangen van de diverse bevolkingsgroepen (zoals armen-rijken, jongeren-ouderen, werkenden-gepensionneerden, werkgevers-werknemers, geschoolden-ongeschoolden, autochtonen-allochtonen, progressieven-conservatieven, gezonde personen-patienten). Iedere betrouwbare politieke partij dient zich in haar verkiezingsprogramma te realiseren dat elke kiezer op elk tijdstip altijd tot meerdere en steeds wisselende bevolkingsgroepen behoort. Goede politiek vereist dus de beoefening van een subtiele evenwichtskunst om deze – vaak conflicterende – groepsdeelbelangen te overstijgen en in een goede onderlinge balans samen te brengen.

Lees meer...

Fiscale kwakzalverij door de Vereniging tegen de Kwakzalverij

Samenvatting van het BTW-plan der VtdK 

Op 21 februari 2012 heeft de Vereniging tegen de Kwakzalverij – zie www. antikwak.nl – een voorstel gelanceerd onder de titel ‘Hoe vrijstelling van BTW te regelen voor alternatieve geneeswijzen’, met als slotzin: “Het voorstel maakt ook een einde aan het fiscaal bevoordelen van nutteloze behandelingen en komt de staatskas ten goede”.

Het BTW-plan beoogt dus om de beoefening van CAM zo veel mogelijk te elimineren door het fiscale wapen in te zetten. Het voorstel is zodanig ingericht dat aan alle CAM-behandelaars, die volgens de huidige wettelijke regeling in aanmerking (kunnen) komen voor de BTW-vrijstelling, deze vrijstelling voortaan wordt onthouden.

In concreto houdt dit in dat alle CAM-artsen en alle zich kwalificerende BIG-geregistreerde alternatieve therapeuten voortaan BTW-plichtig worden. Dat geldt eveneens voor de groep van niet-BIG-geregistreerde alternatieve therapeuten die zich volgens de huidige wettelijke regeling zou kunnen kwalificeren voor opname in het VWS-kwaliteitsregister. Ook dat register wordt dus in het VtdK-voorstel ten grave gedragen.

Lees meer...

Debat Minister Schippers en IOCOB: briefwisseling en open antwoord IOCOB over CAM

Op 18 oktober 2011 heeft mr N.H. de Vries een Open Brief Aan De Minister Van VWS gericht over de plaatsbepaling van CAM tegenover de reguliere geneeswijzen. De Minister van VWS heeft mr De Vries geantwoord bij brief dd 23 december 2011, waarvan de tekst hierna integraal is opgenomen. Tenslotte heeft mr De Vries op deze brief gereageerd met een Open Antwoord Aan De Minister Van VWS dd 5 januari 2012 waarvan de inhoud hier eveneens is weergegeven.

Lees meer...

Open brief aan minister van VWS

Mr N.H. de Vries                                                                          Rotterdam, 18 oktober 2011


Aan Hare Excellentie, de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Mevrouw Drs E.J. Schippers
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Betreft: wat is waarheid in de geneeskunde ?

Thema: “Voor de werkzaamheid en effectiviteit van CAM bestaat geen of onvoldoende wetenschappelijk bewijs en CAM is dus niet “evidence-based” (E.J. Schippers, Minister van VWS, antwoord op vraag 3 van het Kamerlid Voortman (GL) dd 5 oktober 2011).

Prolegomenon: “Tweëerlei weegschaal is de Here een gruwel” (Spreuken van Salomo, Hoofdstuk 11, vers 1)  

Mevrouw de Minister,

Door middel van deze OPEN BRIEF – waarvan ik de inhoud tevens in het belang acht voor alle patiënten in Nederland – bericht ik u dat ik reeds lange tijd de openbare discussie volg over de bewijsvoering wat betreft de effectiviteit van reguliere geneeskunde tegenover die van de zogeheten complementaire (hierna: CAM). Ik ben daarin niet alleen geinteresseerd geraakt omdat ik mij jarenlang professioneel heb bezig gehouden met allerlei modaliteiten van bewijsvoering ten dienste van waarheidsvinding in mijn vroegere hoedanigheid als rechter in een tweetal gerechtshoven. Maar tevens omdat ik thans ook zelf patiënt ben die is aangewezen op ingrijpende medische zorg, houdt mij het vraagstuk inzake de vorenaangeduide bewijsvoering sterk bezig.

Lees meer...

Antikwakkers kroelen met de minister van VWS

Een “plezierig” onderhoud ?

De antikwakkers vonden het “plezierig” om op 29 augustus 2011 met de nieuwe bewindsvrouwe van VWS Edith Schippers te spreken over “de problemen van de hedendaagse kwakzalverij”. Aldus de ronkende tekst van het "waarheidsgetrouwe maar niet door VWS geautoriseerde verslag" van een recent bezoek door het bestuur van de VtdK aan deze minister; zie het artikel op de website van de VdTK. Veel oude stokpaarden zijn tijdens dit blijkbaar zo genoegelijke onderonsje door de antikwakkers van stal gehaald. Het lijkt er zelfs op dat de minister van VWS haar bezoekers in alle opzichten op hun wenken heeft bediend. Maar dat is uiteraard, zoals hierna nog zal blijken, te mooi om waar te zijn. En omdat de Vtdk een miserabele reputatie heeft als het gaat om waarheidsgetrouwe berichtgeving over CAM-behandelvormen bekijkt IOCOB de weergave van dat bezoek maar eens wat nader.

Lees meer...

Doorbraak in geneeskunde land: IOCOB werkt samen met oud-rechter

De recente gebeurtenissen in de politiek op het gebied van de gezondheidszorg zijn verontrustend. Hoogste tijd voor een nieuwe samenwerking om het tij te keren! Waarom?

Recentelijk is gebleken dat de huidige minister van VWS, mevrouw Drs E.J. Schippers, openbare en instemmende contacten onderhoudt met de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Zo krijgt deze minister louter eenzijdige informatie aangereikt en laat zij tot dusverre na om op eigen initiatief toonaangevende complementaire behandelaars eveneens uit te nodigen voor een gesprek op haar Ministerie.

Omdat door deze aanpak van de minister de situatie rondom het thema ‘reguliere en complementaire geneeskunde’ steeds verder gepolitiseerd dreigt te raken, bestaat er sinds vandaag een samenwerkingsverband tussen IOCOB en oud-rechter Mr N.H. de Vries, die reeds geruime tijd geen onbekende is in kringen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

IOCOB is dan ook zeer verheugd over deze samenwerking en wil zo samen met Mr Nico de Vries in het bijzonder de minister van VWS, andere politici en voorts alle overige geinteresseerden op de hoogte houden van alle actuele ontwikkelingen op het terrein van de complementaire geneeskunde. Zo heeft Mr de Vries reeds op 18 oktober 2011 een uitvoerige open brief gericht aan de minister van VWS waarin hij een grondige analyse verstrekt over de huidige controversiele gedachtenwisseling rondom het thema regulier-CAM en de minister tevens oproept haar eenzijdige positie daarbij te heroverwegen. Deze open brief is inmiddels integraal op de website van IOCOB gepubliceerd.

Voorwaar een doorbraak binnen de complementaire geneeskunde! 

Lees meer...