Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Adviseurs

Wetenschappelijke adviseurs van Stichting IOCOB

Vanaf haar oprichting heeft IOCOB een groep van vooraanstaande hoogleraren en andere universitaire toponderzoekers, zowel Nederlandse als buitenlandse, om zich heen verzameld.

Deze wetenschappelijke adviseurs hebben het bestuur desgevraagd steeds terzijde gestaan met hun deskundigheid, hulp en advies op het gebied van (wetenschappelijk onderzoek naar) de veelheid van complementaire behandelvormen en Integrated Medicine.

Daarvoor is IOCOB haar wetenschappelijke adviseurs grote dank verschuldigd.

Thans voltrekt zich in de universitaire wetenschappelijke wereld echter een ontwikkeling die ertoe heeft geleid dat IOCOB ter afbakening van haar eigen verantwoordelijkheid de bestaande band met haar adviseurs nader heeft te doordenken. Deze ontwikkeling bestaat hierin dat het takenpakket van onze  adviseurs, die in toenemende mate worden belast met het vervullen van allerlei – en met hun eigenlijke vakmatige werkzaamheden verweven – nevenfuncties, wel inpasbaar moet zijn en blijven binnen het kader van hun universitaire hoofdfuncties.

In toenemende mate zien de universiteiten er namelijk op toe dat dergelijke cumulaties van nevenfuncties geen belangenverstrengeling in de hand werken noch dat de universiteiten als partij anderszins betrokken worden in andere onwenselijke situaties, zoals die met een ‘conflict of interest’.

Omdat IOCOB begrip heeft voor die ontwikkeling heeft zij er dan ook in overleg met haar adviseurs voor gekozen om de thans bestaande band met haar adviseurs in formele zin te beeindigen en te vervangen door een minder gestructureerde relatie waarbinnen de adviseurs hun bijdragen op grotere afstand aan IOCOB kunnen (blijven) leveren.

Om die reden worden de namen van de wetenschappelijke adviseurs niet langer vermeld op haar website. Ter vermijding van misverstand vermeldt IOCOB ter afsluiting dat zij zich ook in deze nieuwe constellatie blijvend gesteund weet door deze kring van gezaghebbende wetenschappers.