Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Extra > Tegengif > Catherine de Jong zaait haat, voorzitter VtdK

Catherine de Jong zaait haat, voorzitter VtdK

Share |
Inleiding

Wie kennis wil nemen van een proeve van collegiaal haat zaaien, moet snel te rade gaan bij Catherine de Jong, in haar recente artikel, Integrale geneeskunde : goed idee of doodlopende weg ?, gepubliceerd op Artsennet dd 12 juni 2013. Daarin komt niet alleen haar ongegeneerd sektarische instelling tot uiting in haar typering van een debat over dat onderwerp in het KNMG-district Amsterdam tussen de voorstanders en tegenstanders van die tak van geneeskunde. In het begin van haar verslag beperkt De Jong zich namelijk nog maar tot het uiten van uitsluitend incontinente afschuw over het optreden van de voorstanders van integrale geneeskunde tijdens dit debat. Anderzijds hemelt De Jong het optreden van de daar aanwezige reguliere artsen zo sterk op  - ‘ zij houden zich aan de regels van een beschaafd debat ‘ - dat haar van elke objectiviteit gespeende waarnemingen tijdens dit debat iedere kritische geest werkelijk met stomheid slaan. Het wordt dan ook hoog tijd dat aan De Jong de -ook historische -spiegel eens goed wordt voorgehouden. Haar ronduit walgelijke uitsmijter over CAM-artsen -‘parasieten die zich in de ingewanden van de KNMG hebben genesteld ‘  brengt De Jong in haar overmoed tenslotte binnen de draaicirkel van het strafrecht omdat zij daarin het misdrijf haat zaaien pleegt.

Catherine de Jong zaait haat. Een arts zaait haat tegen collega broeders en zusters artsen. Hier nu de verdere analyse van de ‘ragfijne logica’ de vooringenomenheden en de gedachtespinsels van de voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

De vliegende start van De Jong

De Jong kiest in haar verslag voor een vliegende start. Rien Vermeulen, tevens lid van het hoofdbestuur van de VtdK,  geeft volgens haar ‘een korte en heldere presentatie’. Maar Frans Kusse, homeopathisch arts en voorstander van integrale geneeskunde, houdt daarentegen ‘een lang en vaag verhaal waar bij tijd en wijle geen touw aan vast te knopen was’. De Jong komt vervolgens bij deze voorstander nog beter op dreef want ‘ na deze voordracht was het wachten op een heldere conclusie. Deze kwam niet’.  Zo zet De Jong onmiskenbaar de toon.

Communicatie tussen debatterende reguliere en alternatieve artsen

De Jong meent dat beide groepen tijdens het debat duidelijk te herkennen waren aan hun stijl van communiceren. Want, zo poneert zij : ‘Reguliere artsen praatten kort en zakelijk en stelden heldere vragen’ (evenals Rien Vermeulen dus ). Maar, zo vervolgt zij, ‘ Alternatieve artsen waren over het algemeen lang van stof en hinderlijk vaag’  (zoals Frans Kusse dus). Zie hier het zich lineair voortplantende vooroordeel van De Jong : nadat zij eerst Frans Kussen mentaal heeft onthoofd, volgt daarna onontkoombaar de massa-executie van alle aanwezige alternatieve artsen. Reguliere geneeskunde wordt in haar visie immers beoefend door ‘heldere’ geesten, maar integrale geneeskunde door louter warhoofden ( ‘er is geen touw aan vast te knopen’).

De Jong: reguliere artsen debatteren beschaafd, alternatieve artsen  boos en geemotioneerd

De Jong krijgt er maar niet genoeg van. Zij noteert vervolgens :’ Reguliere artsen kunnen gepassioneerd over hun vak spreken, maar zij houden zich aan de regels van een beschaafd debat. Wederzijds respect voor elkaars kennis en kunde maakt dat er fel gedebatteerd kan worden, zonder dat het de onderlinge relaties schaadt. Er wordt met argumenten geschermd, niet met emoties. Alternatieve behandelaars worden tijdens het debat regelmatig echt boos en raken geemotioneerd omdat hun geloof in hun favoriete behandelwijze niet als waarheid wordt geaccepteerd.  (….). ‘ Ze zijn gekwetst als je het niet met ze eens bent en dat laten ze merken. Hun emotionele uitbarstingen schaden de voortgang van het debat. Een op deze wijze gevoerde fact free discussie leidt simpelweg tot niets’. Tot zo ver dit requisitoir van De Jong.

Tsunami van huichelachtigheid en zelfbedrog door De Jong

Na deze tsunami van zo veel huichelachtigheid, en het ontbreken van elke vorm van zelfkennis bij de voorzitter van de Vtdk over de schending  van ‘de regels een beschaafd debat door CAM-artsen’, is het tijd om haar verslag te grondig zuiveren van zo veel onzin en notoire zelfmisleiding. Het is immers bij  uitstek haar VtdK, die er uitermate berucht om is dat zij elk werkelijk beschaafd en open debat met CAM-artsen uit de weg gaat, en een gedachtenwisseling bij voorbaat saboteert vanuit haar onverwrikbare geloof in eigen standpunt, waaraan kracht wordt bijgezet door jegens de CAM-artsenberoepsgroep bij voortduring gepleegde publicitaire VtdK-terreur ad hominem. De VtdK en publieke beschaving, iedereen in het beroepsveld heeft er weet van: never the twain shall meet.

De koude douche voor De Jong : al haar illusies weggespoeld

De Jong wordt nu verzocht om plaats te nemen onder de koude douche welke al haar illusies wegspoelt en haar terugbrengt tot de echte werkelijkheid. Juist haar eigen VtdK-leden/reguliere artsen hebben zich – namelijk in 2008 bij het debat over ditzelfde onderwerp, en wel tijdens de beraadslagingen binnen de KNMG over de gedragsregel ‘ De arts en niet-reguliere behandelwijzen’ -buitengewoon ernstig misdragen en zichzelf bij die gelegenheid te kijk gezet als   – het kan niet anders worden gezegd –  een zootje ongeregeld. Weg dus, armzalige illusies van Catherine de Jong. Daarom hier tot revalidatie van De Jong’s  gestoorde waarneming thans de in mis te verstane reminder aan het interview dat in 2008 gegeven is door de Directeur Beleid van de KNMG, dr Lode Wigersma, aan de huisarts Arie Bos, en gepubliceerd in september 2008 in het tijdschrift Weleda Artsen Forum.

Tijdens debatten over CAM vormen de reguliere artsen/VtdK-leden een zootje ongeregeld

Dr Lode Wigersma antwoordt op een desbetreffende vraag van Arie Bos naar de reden van de totstandkoming van deze KNMG-gedragsregel, letterlijk als volgt:

In Zwolle moest ik het ‘oude’ standpunt verdedigen. Die vergadering werd door de Vereniging tegen de Kwakzalverij gedomineerd. Sommige van hun leden voerden zo’n platvloerse discussie. Dat was echt niet leuk meer. Er werd geschreeuwd en gescholden. Ik kon me soms nauwelijks verstaanbaar maken. Het was ontluisterend. Er zijn aanhangers van de Vereniging tegen de Kwakzalverij die het idee hebben dat er maar een waarheid is, dat je maar op een manier kunt denken. Daarbij zijn ze fanatiek en humorloos’.

Het gestoorde waarnemingsvermogen van De Jong

Tableau. Nu dan toch overtuigd van uw waanideeen, Catherine de Jong ? Duidelijk is wel dat De Jong thans de uiterst gewichtige taak wacht om bij uitstek in de eigen VtdK-gelederen de door haar zo vurige bepleite intercollegiale beschaafde omgangsvormen eindelijk tot stand te brengen. Waar de eigen VtdK-leden/artsen immers als een ongeregeld zootje jegens hun CAM-collegae opereren,- en ook De Jong’s  verslag is daarvan een sprekend voorbeeld – is haar op louter waarnemingsstoornissen gebaseerde kritiek uiteraard volstrekt ongeloofwaardig, maar bovenal ongepast.

De Jong als valse hoedster van de intercollegiale beschaving

Is Catherine de Jong blijkens het voorafgaande reeds volledig door de mand gevallen als een valse hoedster van de intercollegiale beschaving, bepaald huiveringwekkend is het slot van haar verslag dat, onder de titel Ontwormingskuur, als volgt luidt:

‘ Het is te hopen dat dit niet de laatste keer is dat de KNMG integrale geneeskunde, CAM en alternatieve behandelwijzen als onderwerp op de  agenda heeft geplaatst. Misschien kan tijdens de volgende debatavond besproken worden hoe de KNMG zich kan ontdoen van deze hinderlijke parasieten die zich in de ingewanden  van de KNMG hebben genesteld en die het aanzien van alle regulier werkende artsen en de KNMG in het bijzonder schaden. Tijd voor een integrale ontwormingskuur’.

De Jong pleegt in haar oproep Ontwormingskuur het misdrijf haat zaaien 

Wie deze jegens CAM-artsen schandelijke tekst van De Jong met grote tegenzin tot zich heeft genomen, realisere zich dat deze dol gedraaide voorzitter van de VtdK zich daarin naar onze mening schuldig maakt aan het misdrijf haat zaaien volgens artikel 137d, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht. Daarin is namelijk bepaald dat ‘ hij (of zij) die zich in het openbaar mondeling of bij geschrift (..) aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen, wegens hun (……) levensovertuiging, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde categorie. Ingevolge lid 2 worden deze maximum straffen verhoogd als de delictpleger van haat zaaien een gewoonte maakt. Vooral omdat De Jong zichzelf altijd heeft wijs gemaakt dat CAM niet op wetenschap, maar uitsluitend op geloof berust -ook nog in haar verslag – zaait zij derhalve haat tegen CAM-artsen – die zij als parasieten (1) wenst te verdelgen  – louter vanwege hun (op dat geloof gebaseerde) levensovertuiging. Het wachten is dan ook op de organisaties van CAM-artsen die dit haat zaaiende verslag van De Jong onder de aandacht brengen van het Openbaar Ministerie.

De Jong moet uit de KNMG worden gezet

Los van het vorenstaande is de beschimping door De Jong van haar KNMG-CAM-collegae dermate ernstig dat zij onwaardig is om nog langer deel uit te maken van de KNMG-gemeenschap. Daartoe moet de procedure die leidt tot haar uitstoting uit de KNMG onverwijld in gang worden gezet.

 

(1) Degene die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt zal zich er terdege voor hoeden om een bepaalde bevolkingsroep, zoals De Jong doet, als parasieten te betitelen. In Mein Kampf van Adolf Hitler en andere anti-semitische Nazi-lectuur worden de joden immers steevast als parasieten aangeduid welke massaal vernietigd moeten worden.  Ofschoon De Jong elke overeenkomst met dergelijke abjecte ideeen ongetwijfeld niet voor ogen heeft gehad, had zij zich moeten realiseren dat zij het gebruik van deze uiterst beladen en associatieve terminologie hier tot elk prijs had behoren te vermijden.

Berichten

 1. Atte N. Bakker schreef:

  Lectori Salutem!

  Perfekte en zakelijke reactie op de beledigende taal gebezigd door mevrouw de Jong. Mocht zij zelf ooit door het noodlot worden getroffen, zou zij dan tot die 25% behoren die zich gaarne zullen onderwerpen aan destructieve therapieën zoals chemokuren waarvan lijkt vast te staan dat ca. 90% daarvan niet werkzaam is, maar het lichaam nog verder ten gronde richten?

 2. Henriëtte Das schreef:

  Mevr. de Jong heeft het over dr Vermeulen: Euh is dat niet die man die acuut zijn functie moest neerleggen omdat hij toegaf dezelfde praktijken te bezigen als Jansen Steur? Ja dus..

 3. Jaap schreef:

  Tsjonge, wat een geprikkelde reactie op een column. Die column is goed gelukt want hoort een beetje te prikkelen. Is de reactie hierop (rechtzaken, grote ronkende epistels) niet wat overdreven? Het vergelijken met de tweede wereldoorlog is bovendien vaak een ultiem zwaktebod.
  Rustig allemaal jongens… het was maar een column

 4. doctorwho schreef:

  Voor de liefhebber is het artikel alhier smullen geblazen. Stropopredeneringen gelardeerd met een Godwinnetje en tal van andere drogredenen maken het al met al geen chic betoog.

  Animalium hominumque saluti

 5. Kees Lagendijk schreef:

  Ik vraag me af of je überhaupt op de uitingen van de Jong c.s. moet reageren. Laat die club gewoon lekker zijn gang gaan en besteed je tijd en energie aan het verbeteren van de bestaande en ontwikkelen van nieuwe therapieën waar veel patiënten mee geholpen worden.

  Dat met modder gooien zal wel blijven, of je je gelijk aantoont of niet.

  Keep up the good work!

 6. vincent van dijen schreef:

  Zou mevrouw de Jong zich niet beter hierover , https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/big-pharma/glaxo-treft-schikking-voor-boete-van-us-3-miljard/ , druk kunnen maken ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *