Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Complementaire behandelwijzen > Politiek > IOCOB aan Rutte en Samsom

IOCOB aan Rutte en Samsom

Share |

Inhoud van de brief IOCOB dd 1 oktober 2012

Secretariaat Stichting IOCOB
Aan de Heer Drs M. Rutte, Kabinetsonderhandelaar VVD
Aan de Heer Ir D. Samsom, Kabinetsonderhandelaar PvdA

Onderwerp : BTW op complementaire geneeskunde : onwenselijk en discriminatoir.

Zeer Geachte Heren,

Hierbij verzoeken wij namens de Stichting IOCOB uw indringende aandacht voor het volgende.

Stichting IOCOB is een onafhankelijke, niet gesponsorde, algemeen nut beogende stichting, die zich ten doel stelt de bevordering van innovatief onderwijs in en wetenschappelijk onderzoek van complementair-geneeskundige behandelvormen. IOCOB beheert daartoe een eigen website- zie www.iocob.nl- waarin dagelijks door gekwalificeerde artsen brede publieksvoorlichting wordt verstrekt aan haar vele tienduizenden belangstellenden op het terrein van (afgekort) CAM (complementary&alternativemedicine). IOCOB streeft daarbij met name naar de totstandkoming van de zogeheten Integrative Medicine waarin regulier-medische interventies worden gecombineerd met bewezen complementaire behandelvormen, een ontwikkeling die in de USA zich reeds in een steeds groeiend aantal topuniversiteiten en dito academische ziekenhuizen voltrekt.

Nederland loopt op het gebied van Integrative Medicinehelaas ver achter. Dat wekt verbazing omdat voor veel complementaire interventies wetenschappelijk bewijs bestaat dat zij effectief, veilig en kostenbesparend zijn. Van universitair onderwijs in complementaire geneeskunde is hier te lande echter nog nauwelijks sprake terwijl de overheid bijna geen financiele middelen ter beschikking stelt voor wetenschappelijk onderzoek naar CAM.

Maar ook aan de patientenzijde laat de overheid het geheel afweten. Terwijl regulier-medische behandelingen integraal uit het basisverzekeringspakket worden vergoed, draaien de patienten die gebruik wensen te maken van CAM – omdat de gangbare geneeskunde in hun geval geen oplossing biedt voor hun gezondheidsklachten – geheel zelf op voor de CAM-behandelingskosten. Dergelijke kosten (zoals kosten consulten CAM-artsen e.d., kosten door CAM-artsen voorgeschreven (ook reguliere) medicatie, onderzoekskosten ziekenhuis (bloed- ontlastings- en urineonderzoeken e.d.) zijn slechts- tot een bescheiden bedrag – door CAM-patienten slechts op eigen kosten en uitsluitend aanvullend te verzekeren, en waar die dekking al gauw tekortschiet moeten de eigen portemonnaies van de CAM-patienten andermaal worden aangesproken. Wie zou hier niet reeds van discriminatie van CAM spreken?

De geschetste notoire achterstelling van CAM ten opzichte van de reguliere geneeskunde culmineert – als uitvloeisel van het Lente-accoord – met ingang van 2013 in het vervallen van de van oudsher geldende BTW-vrijstelling voor artsen en BIG-geregistreerde paramedici voorzover deze complementaire behandelvormen toepassen. Hierdoor worden dergelijke hooggekwalificeerde behandelaars – en dus hun CAM-patienten–rauwelijks met een heffing van maar liefst 21% BTW over de CAM-consulten geconfronteerd. Voor het eerst in de vaderlandse fiscale historie worden universitair opgeleide CAM-artsen en HBO-gekwalificeerde BIG-geregistreerde CAM-therapeuten daarmee op een grote hoop gegooid met de omvangrijke en zeer heterogene groep van niet-BIG-geregistreerden– waaronder zeker ook notoire kwakzalvers – die wel BTW verschuldigd zijn. Dit is voor IOCOB uiteraard onaanvaardbaar omdat deze discriminatoire heffing in feite de doodsteek is voor de hooggekwalificeerde beoefening en wetenschappelijke ontwikkeling van CAM.

Wat heeft de wetgever bezield om gekwalificeerde CAM-artsen en BIG-geregistreerde CAM-therapeuten opeens te degraderen door hen volledig gelijk te stellen met de niet BIG-geregistreerden? Hiertoe is aangevoerd dat met het vervallen van de BTW-vrijstelling is beoogd om niet-BIG-geregistreerde CAM-therapeuten – die vanuit een oogpunt van gepretendeerde gelijkheid bij de belastingrechter diverse malen getracht hebben om eveneens te worden vrijgesteld – definitief van de BTW-vrijstelling uit te sluiten.

Dit argument van de wetgever is om twee redenen van onwaarde. In de eerste plaats omdat de wetgever van VWS zijn legislatieve plicht jaren lang heeft verzaakt om het reeds sinds 1 juli 2009 in de Wet op de Omzetbelasting verankerde CAM-kwaliteitsregistervoor niet BIG-geregistreerde CAM-therapeuten – tot stand gekomen na de massale publieksactie GA VOOR CAM in 2008/2009 – van de vereiste wettelijke substance te voorzien. Dit CAM-kwaliteitsregister ter verkrijging van de BTW-vrijstelling is dus nooit van de grond gekomen als gevolg van onmiskenbare incompetentie en/of onwil van de wetgever van VWS. In de tweede plaats omdat, waar de wetgever van VWS dus in gebreke is gebleken om de kwaliteit van niet BIG- geregistreerde CAM-therapeuten in het kader van de BTW-vrijstelling metterdaad te waarborgen, het dan uiteraard niet aangaat om de via de Wet BIG wel gewaarborgde kwaliteit van CAM-artsen en BIG-geregistreerde CAM-therapeuten zomaar te ontkennen door hen gemakshalve voortaan geheel van de BTW-vrijstelling uit te sluiten. Hier wordt dus niet de zondaar (de minister van VWS) door de politiek gestraft maar het slachtoffer van de zondaar (de groep van CAM-artsen en de BIG-geregistreerde CAM-therapeuten). Bovendien staat het de wetgever volgens de BTW-richtlijnin het geheel niet vrij om de BTW-vrijstelling willekeurig te onthouden aan het kwalitatief wel degelijk gewaarborgde segment binnen de CAM-sector nu de wetgever niet van zins en/of niet bij machte is gebleken om de voor die BTW-vrijstelling vereiste wettelijke waarborgen te formuleren ten aanzien van de niet BIG-geregistreerde CAM-therapeuten.Deze wettelijke regeling behoort dan ook geen legislatieve beloning te zijn op slecht gedrag van de wetgever van VWS.

Maatschappelijk bezien is deze wettelijke misgreep bovendien uitermate onwenselijk omdat zij de CAM-patientenin deze crisistijd opzadelt met een verhoging van hun zorgkosten van 21%. CAM wordt dan gereduceerd tot een tak van geneeskunde die uitsluitend nog toegankelijk is voor de financieel welgestelden zodat ook de vrije artsenkeuze ernstig wordt bedreigd. Dat deze maatregel voorts in hoge mate discriminatoir is en in strijd met de BTW-richtlijn zomede de Europese fiscale jurisprudentie, is tussen toonaangevende fiscale juristen tenslotte omnium consensu.

Ook wordt de geschatte begrotingsopbrengst van 65 miljoen euro hier zeker niet gehaald. Gelet op de prohibitieve verhoging van de CAM-zorgkosten met 21% zullen de financieel minder draagkrachtige CAM- patienten immers noodgedwongen eerder uitwijken naar de veel kostbaarder reguliere eerste- en tweedelijns-zorg waardoor de beoogde besparing reeds goeddeels wegvalt. Ook stijgt daardoor de premie voor de basisverzekering hetgeen zeer onwenselijk is. Bovendien is de opstelling van VWS in strijd met het gezonde verstand omdat deze BTW-maatregel afbreuk doet aan de belangen van de volksgezondheid. In plaats van een zinvolle geneeskundetak als CAM goeddeels uit te bannen, kan de beoogde besparing namelijk doelmatig worden bereikt door extra heffingen van enkele procenten in te voeren op ongezond leefgedrag en onverantwoordelijke leefstijl: roken, alcohol- en drugsgebruik, snoepen en de consumptie van kankerbevorderend rood vlees.Vaak is een extra-heffing van enkele eurocenten op elk verkeerd product reeds voldoende.

Stichting IOCOB heeft op een daartoe strekkende vraag aan de Partij van de Arbeid in de verkiezingstijd het ondubbelzinnige antwoord ontvangen dat deze partij tegen het vervallen van de BTW-vrijstelling op CAM is. Zij roept de heer Samsom hierbij op om dit standpunt in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet jegens de heer Rutte gestand te doen. Er zijn immers betere maatre-gelen voorhanden om de besparing van 65 miljoen euro te bereiken. Tegelijkertijd roept IOCOB de heer Rutte hierbij op om op grond van de hiervoor ontvouwde argumentatie de gesneuvelde BTW-vrijstelling voor CAM-artsen en BIG- geregistreerde CAM-therapeuten alsnog intact te laten hetgeen in het belang van de Nederlandse volksgezondheid is. Indien gewenst zijn de ondergetekenden gaarne tot een nadere toelichting bereid. Via uw beider email-adressen zullen u nog enkele relevante stukken worden toegezonden welke reeds over dit onderwerp op de website van IOCOB zijn gepubliceerd.

Er op vertrouwende dat dit schrijven uw politieke aandacht verdient vanwege het belang van CAM voor de Nederlandse volksgezondheid,

verblijven wij met de meeste hoogachting en vriendelijke groet,

Drs D.J. Kopsky, arts en secretaris Stichting IOCOB,
Mr N.H. de Vries, fiscaal jurist en politiek medewerker Stichting IOCOB

Don’t confuse me with facts

Dit schrijven heeft vooralsnog niet tot het beoogde resultaat geleid. Maar is dat woord ‘vooralsnog’ hier geen vrome wens? Volgens IOCOB valt er door de complementaire artsen en de dito BIG-paramedici zeker nog niet te wanhopen. Als we namelijk letten op het huidige gehannes over de zorgpremie en op het nu toch wel vaststaande feit dat dit nieuwe kabinet weinig verstand van cijfers heeft en nog minder van onvoorziene koopkracht-effecten,dan is de mogelijkheid zeer wel denkbaar dat ook enkele snuggere VVD-Kamerleden alsnog uit hun roes ontwaken en tot het inzicht komen dat een verhoging van de hier in geding zijnde zorgkosten met tenminste 21 % voor grote groepen van patienten, die op complementaire zorg zijn aangewezen, niet betaalbaar is en wurgend. Als dit niet te verteren aspect doordringt in het huidige gekrakeel over de prohibitieve inkomenseffecten welke Mark Rutte heeft veroorzaakt en de Eerste Kamer de moed opbrengt om deze ondeugdelijke BTW-wetgeving alsnog naar de papierversnipperaar te verwijzen, zegeviert het door maatgevoel beheerste verstand uiteindelijk alsnog. Maar blijven de voor deze discriminatoire en de fiscale neutraliteit  schendende wetgeving verantwoordelijke Nederlandse politici volharden in hun dwalingen – onder het motto: don’t confuse me with facts – dan zal de zweep van de Europese belastingrechter daarop genadeloos neerdalen. Het is dan redelijk als deze Kamerleden de daardoor veroorzaakte financiele strop voor de schatkist voor eigen rekening rekening zouden nemen. Immers: vous l’avez voulu, Georges Dandin, vous l’avez voulu.  En voor de politiek geldt ook: de eerste klap is een daalder waard, maar de laatste doet de deur dicht.

Berichten

  1. John van der Woude schreef:

    Prima dat de IOCOB de politiek benadert, maar wordt het niet tijd dat de media benaderd worden. Nu aanhaken bij de media aandacht voor de zorgkosten en wijzen op het kostenverhogend aspect van deze BTW maatregel is een kans.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *