Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/id789499/domains/iocob.nl/public_html/wp-content/plugins/akfeatured-post-widget/ak_featured_post.php on line 353
Minister VWS moet zich herorienteren - Stichting IOCOB

Grootste objectieve website voor
 complementaire en alternatieve geneeskunde

IOCOB

Home > Minister VWS moet zich herorienteren

Minister VWS moet zich herorienteren

Share |
Nu de politiek van de bevolking massaal te horen krijgt dat mensen complementaire en alternatieve therapieën zeer op prijs stellen en er veelal baat bij hebben, vraagt de politiek zich af of er wel wetenschappelijk onderzoek gedaan is op dit vlak. Zie hier, geachte landsbestuurders, de IOCOB site staat volledig te uwer beschikking met meer dan 1500 artikelen, meer dan 3000 pagina's teksten voor de patiënt en de behandelaars, en... in dit geval ook speciaal voor de bewindslieden van VWS en Financiën. Opdat ze zich kunnen heroriënteren.

Met wetenschappelijke tijdschriften die gericht zijn op complementaire en alternatieve behandelwijzen, zoals eCAM van Oxford Journals. Dit tijdschrift stimuleert het opzetten en doorvoeren van goed opgezette studies en publiceert heldere reviews over complementaire en alternatieve geneeskunde. En ook in dit tijdschrift vindt u een scala van beoordelingen van de zinnigheid en onzin van verschillende complementaire stromingen. Zinnigheid? Hee, dat is vreemd. De minister van VWS en de staatssecretaris van Financiën menen namelijk dat complementaire behandelwijzen niet effectief zijn en dus niet zinvol. IOCOB vond hierover recentelijk een bijzonder onthutsende passage!

Minister VWS en staatssecretaris Financiën moeten zich heroriënteren!  

Op 2 oktober 2008 verduidelijkt de staatsscretaris van Financiën zijn standpunt over de BTW in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen uit de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën dd 25 september 2008 betreffende de wijze waarop hij de motie-Vendrik bij de indiening van het Belastingplan 2009 heeft uitgevoerd.

Mede namens de minister van VWS antwoordt de staatssecretaris van Financiën onder meer als volgt (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31205, nr. 71)

‘In april werd duidelijk dat de Wet BIG geen aanknopingspunten biedt voor een oplossing zoals mij voor ogen stond, met name niet omdat de minister van VWS voor de van overheidswege te reguleren (para)medische zorg als criterium hanteert dat, zo overheidsregulering noodzakelijk is, daarvoor dan wel objectieve kwaliteitsnormen moeten kunnen worden vastgesteld. Dit nu is voor complementaire behandelmethoden niet het geval, aangezien deze niet als ‘evidence-based’ en protocolleerbaar worden aangemerkt’. 

Beste minister en staatssecretaris, behalve bij de IOCOB site kunt u beiden voor informatie ook terecht bij het bovengenoemde wetenschappelijke tijdschrift. De opvatting dat complementaire behandelmethoden niet ‘evidence-based’ is en niet protocolleerbaar (is dat dan eigenlijk wenselijk?) zouden zijn, is alleen ontsproten aan de breinen van de anti-kwakkers en hebben niets met de werkelijkheid te maken.

Is de minister van VWS ook op de hoogte van het document van de Raad voor Volksgezondheid "Gepaste zorg" waarin het volgende staat op blz. 29?:

Het is belangrijk op te merken dat zelfs in termen van effectiviteit veel vormen van zorg zich nog niet adequaat hebben bewezen. Voor lang niet alle vormen van zorg is onomstotelijk aangetoond dat de effectiviteit ervan voldoende is. ‘Evidence based’ medicine is derhalve nog geen realiteit in de Nederlandse zorg.

Op diezelfde pagina staat:

Ook moet worden opgemerkt dat het soms niet eenvoudig is de effectiviteit van bepaalde vormen van zorg vast te stellen.

Onthutsende getallen

Kortgeleden werd in het British Medical Journal (BMJ) de resultaten gepubliceerd van een onderzoek bij 2500 reguliere behandelingen, waarbij gekeken is wat daarvan bewezen effectief is. Het resultaat van dat onderzoek moet voor de minister van VWS ook bijzonder onthutsend zijn. Slechts 13% van de toegepaste behandelingen werd heilzaam bevonden, slechts 23% vermoedelijk heilzaam, 8 % schommelde tussen heilzaam en schadelijk, 6 % was vermoedelijk niet heilzaam, 4% waarschijnlijk niet werkzaam of zelfs schadelijk, en van maar liefst 46 %, het grootste percentage, was de effectiviteit geheel onbekend. 

De conclusie uit dat breed opgezette onderzoek is dan ook dat het merendeel van de reguliere geneeskunde geen wetenschappelijke basis heeft, en dus niet EBM is, zodat de minister van VWS in dit opzicht een volstrekt valse tegenstelling suggereert tussen reguliere en complementaire behandelwijzen.Het lijkt er dan ook sterk op dat de minister van VWS zich hier heeft laten blinddoeken door de hijgerige standpunten van de Vereniging tegen de Kwakzalverij die al jaren doende is om aan de Nederlandse bevolking een totalitaire geneeskunde op te dringen. Zo ver mag het echter nooit komen. Als de patiënt volledig overgeleverd dreigt te worden aan een nog goeddeels onbewezen strikt reguliere geneeskunde, is dat een nachtmerrie voor iedereen voor wie het zelfbeschikkingsrecht over zijn eigen gezondheid een onvervreemdbaar goed is. En bedenk daarbij wel, regeringen komen en gaan, ministers van VWS komen en gaan, maar het grondrecht om in volle omvang over het eigen lijf te beschikken, dient uitsluitend aan de burger te blijven toekomen, en behoort niet te worden ontfutseld door een minister van VWS die zich hier op wankele gronden het aureool van onfeilbaarheid heeft aangemeten. 

Commentaar 

De minister en de staatssecretaris zitten op een volstrekt verkeerd spoor…..want het is uitsluitend de Vereniging tegen de Kwakzalverij die (VtdK) …"deze niet als ‘evidence-based’ en protocolleerbaar aanmerken"… Maar sinds wanneer is de ‘visie’ van de VtdK een beleidsbepalende factor in de landspolitiek geworden? Dat zou met recht ongehoord zijn, omdat de obsolete opstelling van VtdK geheel gespeend is van inzicht in en kennis van de hedendaagse literatuur op het gebied van de Geintegreerde Geneeskunde, de alternatieve en complementaire behandelwijzen. En de minister van VWS is blijkbaar ook niet bekend met het standpunt van de directeur Beleid van de KNMG die nog in september 2008 publiekelijk heeft verklaard dat van de reguliere geneeskunde slechts circa 30% evidence-based medicine (EBM) is, noch kent de minister de resultaten van het onderzoek uit het BMJ. Dat percentage kan de IOCOB ook met gegevens uit wetenschappelijk onderzoek schragen. De opstelling van de minister van VWS lijkt dan wel in beton gegoten maar berust in feite op drijfzand.

Minister van VWS en staatssecretaris van Financiën! Leest aandachtig de laatste nieuwsbrief van IOCOB "Bewijskracht Geneeskunde" die gericht is aan het Kabinet en de leden van de Staten-Generaal, en herziet uw visie bij op basis van feiten en gegevens, en niet op basis van klakkeloos door u voor waar gehouden vooroordelen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Laat vooral de minister van VWS, die zelf geen arts is maar jurist, zich niet alleen informeren door zijn topambtenaren die wel arts zijn, maar ook door de Stichting IOCOB die vanuit een onafhankelijke gezichtshoek de dwaling van deze minister kan rechtzetten inzake de door hem aangebrachte valse tegenstelling tussen de bewezenheid van de reguliere versus de complementaire geneeskunde. En laat de minister van VWS zijn blik daarbij ook eens richten over de landsgrenzen naar bijvoorbeeld de USA alwaar de geintegreerde geneeskunde in volle breedte door reguliere topziekenhuizen en universiteiten wordt toegepast.

Sint Janskruid, aldus werd op deze website uitgelegd, is anno 2008 door de Cochrane groep uitgeroepen tot een antidepressivum dat beter is dan de bestaande reguliere middelen tegen depressie! En Sint Janskruid komt uit de alternatieve hoek (kruidje).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *